Verkoopvoorwaarden
Veltkamp BV ®

Begrippen 

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtnemer: Veltkamp B.V.

  • opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die zich in verband met de koop van producten, het opdragen van diensten en/of het (doen) aannemen van werk jegens opdrachtnemer heeft verbonden of met dat doel met opdrachtnemer in onderhandeling is

  • producten: alle zaken, die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede resultaten van dienstverlening door opdrachtnemer, zoals aanneming van werk, montage, installatie, advies, etc.

 

Toepasselijkheid

Artikel 2

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle opdrachten aan opdrachtnemer en alle overeenkomsten met opdrachtnemer gesloten.

2. Indien en voorzover een in enige overeenkomst, dan wel in deze voorwaarden voorkomend begrip of uitdrukking nadere uitleg behoeft, zal de uitleg bindend zijn zoals die wordt gegeven in Incoterms, laatst verschenen editie.
3. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Voorzover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens ingeval en voorzover voorwaarden van opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
5. Van het bepaalde bij deze voorwaarden kan slechts bij geschrifte worden afgeweken, welk geschrift dient te zijn ondertekend door een der genen, die hiertoe blijkens opgave van opdrachtnemer aan het handelsregister bevoegd is.

 

Artikel 3

1. Indien door opdrachtgever, dan wel door enige belangenorganisatie rechterlijke toetsing van deze voorwaarden wordt gevraagd, ontslaat dit opdrachtgever van geen enkele verplichting onder de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, noch geeft hem dit enig recht zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten.

 

Totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4

1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elke aanbieding en/of prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling, dat de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan worden uitgevoerd.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voorzover een opdracht van opdrachtgever schriftelijk wordt aanvaard door opdrachtnemer of indien door opdrachtnemer uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht.
3. Ingeval van schriftelijke aanvaarding door opdrachtnemer, is deze tot niet meer gehouden dan tot hetgeen schriftelijk is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door opdrachtnemer niet is geweigerd.

 

Artikel 5

1. Indien op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer enige prestatie wordt verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan gehanteerde tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6

1. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van de aanbieding of prijsopgave zijn voor opdrachtnemer te allen tijde slechts bindend, indien en voorzover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

 

Artikel 7

1. Alle door opdrachtnemer verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar opdrachtnemer kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen en dergelijke zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten.

 

Artikel 8

1. Met inachtneming van het gestelde in artikel 7 binden alle door opdrachtnemer verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door opdrachtnemer te leveren producten of te verrichten werkzaamheden alleen indien en voorzover dergelijke gegevens opgenomen zijn in de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer, danwel deel uitmaken van een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.

 

Prijzen

Artikel 9

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen van opdrachtnemer af fabriek, exclusief bijvoorbeeld vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen danwel andere heffingen, alsook alle kosten in verband met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

 

Artikel 10

1. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 4 de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, is opdrachtnemer gerechtigd zijn prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
2. Indien een overeenkomst door omstandigheden, die niet voor rekening en/of risico van opdrachtnemer behoren te komen, niet of niet geheel op de overeengekomen datum is nagekomen, is opdrachtnemer bevoegd inmiddels opgetreden prijs- en tariefwijzigingen aan opdrachtgever door te berekenen en wel voor het alsdan nog resterende gedeelte.

 

Artikel 11

1. Opdrachtnemer is bevoegd verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen.
Met betrekking tot de berekening van de meerwerkprijs is het bepaalde in de voorgaande artikelen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van BW 7a: 1646 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12

1. Indien montage c.q. installatie van geleverde producten uitdrukkelijk in onze opdrachtbevestiging is opgenomen en derhalve deel uitmaakt van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, is de in de artikelen van deze afdeling omschreven prijs berekend, inclusief montage c.q. installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de producten op de in de overeenkomst genoemde plaats.

 

Artikel 13

1. De apart in de afdeling ten aanzien van montage en installatie opgenomen kosten en financiële consequenties van aldaar omschreven verplichtingen van opdrachtgever zijn, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in onze opdrachtbevestiging, niet in de prijs begrepen.

 

Verpakking

Artikel 14

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten - indien noodzakelijk en ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer - voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk door opdrachtnemer worden verhandeld; met inachtneming van het gestelde in artikel 8.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever, neemt opdrachtnemer de verpakking niet terug.

 

Eigendomsvoorbehoud op en intellectuele eigendom van bescheiden, hulpmiddelen en adviezen

Artikel 15

1. Door opdrachtnemer opgestelde, vervaardigde en/of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven - ook als de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht en voldaan zijn - te allen tijde eigendom van opdrachtnemer en dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, staat opdrachtgever er voor in dat de in het vorige lid omschreven bescheiden, hulpmiddelen en door opdrachtnemer verstrekte informatie niet worden gecopieerd en/of nagemaakt, danwel aan derden, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen medewerking te verlenen aan de ondertekening van een door opdrachtnemer voorgelegde geheimhoudingsverklaring.

 

Montage en/of installatie

Artikel 16

1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door opdrachtnemer uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
2. Opdrachtgever zorgt onder meer voor eigen rekening en risico, dat monteurs van opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Met inachtneming van noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen verstrekt opdrachtgever de nodige hulpmiddelen en bijstand, hetzij persoonlijk, hetzij door beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten. Opdrachtgever zorgt, dat voor medewerkers van opdrachtnemer geschikte behuizing en andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn.

 

Artikel 17

1. Reiskosten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in afwijking van het gestelde in artikel 11 extra loonkosten apart in rekening te brengen, indien naar het oordeel van opdrachtnemer, in afwijking van de in artikel 4 lid 1 opgenomen veronderstelling, de noodzaak zich voordoet de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of in bijzondere omstandigheden.

 

Artikel 18

1. Het gestelde in de navolgende artikelen ten aanzien van de Ievertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage- c.q. installatietijd. Niet meer tot de overeengekomen montage c.q. installatie wordt gerekend een inlooptijd van door opdrachtnemer gemonteerde machinerieën, installaties en dergelijke.

 

Artikel 19

1. Met inachtneming van het gestelde in deze afdeling, geldt met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie, hetgeen is opgenomen in de desbetreffende artikelen van deze voorwaarden.

 

Levertijd

Artikel 20

1. De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtacceptatie.
2. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn, danwel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in het bezit van opdrachtnemer zijn, danwel de vereiste formaliteiten zijn vervuld.
3. Indien door opdrachtnemer een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, vangt de levertijd eerst op een later tijdstip aan dan als vermeld in de schriftelijke opdrachtacceptatie of ontvangst van de hierboven genoemde bescheiden en wel, op het moment waarop de betaling is ontvangen.

 

Artikel 21

1. Door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Opdrachtnemer zal alles wat redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort in het werk stellen om de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Overmacht

Artikel 22

1. Onder overmacht van wordt verstaan elke van de wil van opdrachtgever onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.
2. In elk geval ontslaan alle situaties van overmacht, zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden, van wie opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer ontstaan, opdrachtnemer van enige verplichting tot nakoming van diens verplichtingen, waaronder de levertijd, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in bovenvermelde gevallen eveneens uitgesloten.
3. Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht in overleg met de opdrachtgever de overeenkomst te wijzigen, zodanig dat de nakoming van de opdracht mogelijk blijft voor de opdrachtnemer.
4. Indien de overmachtstoestand zes maanden heeft geduurd, of indien vast staat dat deze langer dan zes maanden zal duren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onder gehoudenheid van de opdrachtgever reeds geleverde producten en/of diensten aan opdrachtnemer te vergoeden. Opdrachtgever komt alsdan geen recht op enige schadevergoeding toe.

 

Aflevering

Artikel 23

1. Plaats van aflevering is de fabriek van opdrachtnemer, ook al is franco verzending en/of vervoer overeengekomen.
2. Nadat de betreffende producten de fabriek hebben verlaten of wanneer aan opdrachtgever schriftelijk is medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden ten aanzien van eigendomsvoorbehoud en ongeacht de eventuele gehoudenheid van opdrachtnemer tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen.
3. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

 

Risico

Artikel 24

1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 23. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

 

Artikel 25

1. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen,en hieraan niet voldoet binnen 10 dagen na verzending van schriftelijke aanmaning daartoe, zal opdrachtgever in verzuim zijn. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

 

Artikel 26

1. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten, indien dit door opdrachtnemer wordt verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de producten niet door opdrachtnemer tegen transportrisico verzekerd. Zelfs indien opdrachtnemer tegenover de vervoerder de verklaring heeft afgegeven, dat alle schade gedurende het transport voor rekening van opdrachtnemer is, is het transportrisico niettemin voor rekening van opdrachtgever en is opdrachtnemer niet verplicht stappen te ondernemen tot verhaal van schade. Desgewenst draagt opdrachtnemer rechten jegens de vervoerder aan opdrachtgever over.

 

Artikel 27

1. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, welke aan opdrachtnemer ter bewerking, reparatie, of inspectie zijn afgegeven, onder opdrachtnemer voor risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich de door opdrachtgever afgegeven producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 28

1. De eigendom van de producten gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst terzake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle ingevolge de overeenkomst terzake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten en dergelijke.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd voor dat tijdstip deze producten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, danwel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen.
3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen.
4. Onverminderd overige rechten, wordt opdrachtnemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door opdrachtnemer geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde producten op eerste vordering to demonteren en tot zich te nemen.

 

Artikel 29

1. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust.
2. Ingeval opdrachtgever niet aan deze verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten terzake van die vorderingen.

 

Artikel 30

1. Iedere betaling, die opdrachtnemer van opdrachtgever ontvangt zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van artikel 28 (meer) geldt.

 

Kredietbeperkingstoeslag

Artikel 31

1. Het factuurbedrag kan door opdrachtnemer worden verhoogd met een afzonderlijk in de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum behoeft de genoemde toeslag niet te worden voldaan.

 

Betaling

Artikel 32

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs terzake van door opdrachtnemer uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden ter keuze van opdrachtnemer contant bij de aflevering verschuldigd, dan wel binnen 30 dagen na aflevering overeenkomstig het gestelde in artikel 23.
2. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden.
3. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit opdrachtgever niet van de
verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betalingsverplichting.
4. Transactiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 33

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt deze - behoudens uitdrukkelijk anders luiden de schriftelijke afspraken tussen partijen - als volgt:
- 50% vermeerderd met het totale bedrag aan BTW gemoeid bij de opdracht;
- 50% wanneer de producten ter verzending gereed worden gelegd,
dan wel bij voltooiing van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, dan wel bij goedkeuring door opdrachtgever van de door opdrachtnemer aangeleverde eerste productmonsters.

 

Artikel 34

1. Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht.


Artikel 35

1. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien op enig moment gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door opdrachtnemer geleverde producten.
2. In een dergelijk geval is opdrachtnemer eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.

 

Artikel 36

1. Ingeval met opdrachtgever is overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid gesteld wordt door middel van documentair krediet of bankgaranties, staat opdrachtgever ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer opdrachtnemer in redelijkheid kan twijfelen aan de genoemde kwalificatie, is opdrachtnemer gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.

 

Artikel 37

1. Opdrachtgever zal worden geacht in verzuim te zijn met betaling, indien niet binnen 10 dagen na schriftelijke aanmaning betaling is gevolgd.
2. Zodra de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in verzuim verkeert worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd overige aan opdrachtnemer toekomende rechten.
3. Opdrachtgever is vanaf de dag dat het verzuim ingaat rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
4. Opdrachtgever is gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden door opdrachtnemer gemaakt ter verkrijging van voldoening, welke kosten minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag en ten allen tijde minimaal € 250,- exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

 

Artikel 38

1. Opdrachtnemer is gerechtigd zaken van opdrachtgever, die opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld in verband met de verleende opdracht, onder zich te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.

 

Ontbinding

Artikel 39

1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die jegens hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is opdrachtnemer door enkele schriftelijke kennisgeving gerechtigd:
- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat ter zake van betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
- de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
onverminderd overige aan opdrachtnemer toekomende rechten en zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
 

Artikel 40

1. Ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij opdrachtnemer binnen redelijke termijn aan opdrachtgever meedeelt nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval opdrachtnemer zonder ingebrekestelling is gerechtigd:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat ter zake van betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
- alle eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten;
onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten en zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
2. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende producten terug te nemen. Alsdan is opdrachtnemer gerechtigd de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden, teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen, teneinde opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen diens rechten te effectueren.

 

Annuleren

Artikel 41

1. Indien opdrachtgever een aan opdrachtnemer verstrekte opdracht wenst te annuleren en opdrachtnemer is daarmee schriftelijk accoord gegaan, is opdrachtgever verplicht - behoudens andersluidende schriftelijke afspraak - de door opdrachtnemer al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de door opdrachtnemer betaalde prijs, inclusief lonen, van opdrachtnemer over te nemen en opdrachtnemer onder meer wegens winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de overeengekomen prijs, onverlet verder aan opdrachtnemer toekomende rechten.
2. Ingeval opdrachtnemer in verband met de opdracht met een bank of een derde een valuta-overeenkomst heeft gesloten, zal opdrachtgever tevens verplicht zijn de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen aan opdrachtnemer te vergoeden.


Artikel 42

1. Il Committente è tenuto a tenere indenne in ogni momento il Contraente da pretese di terzi a seguito dell'annullamento dell'incarico.

 

Inspectie en reclame

Artikel 43

1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na afronding van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, of - indien dit eerder is - na ontvangst door opdrachtgever zelf of door een in diens opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.


Artikel 44

1. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen veertien dagen na aankomst van de producten c.q. afronding schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
2. Indien een beproeving of keuring in de fabriek van opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, dient reclamering tijdens deze beproeving of keuring plaats te vinden en schriftelijk te worden vastgelegd.
3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijnen kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
4. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op een dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.
5. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.
6. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak terzake van die gebreken.


Artikel 45

1. Na ontdekking van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken en is opdrachtgever gehouden alle door opdrachtnemer voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking te verlenen, onder meer door opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
2. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door opdrachtnemer geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat opdrachtnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 

Garantie

Artikel 46

1. Opdrachtnemer verstrekt aan opdrachtgever gedurende zes maanden na aflevering in de zin van artikel 23 garantie voor materiaal- en fabricagefouten.
2. De garantie houdt in dat opdrachtnemer voor eigen rekening de fouten in de montage herstelt of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangt, zulks ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer. Indien ter voldoening aan de garantieverplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) producten eigendom van opdrachtnemer.
3. Alle kosten, die uitgaan boven de hierboven vermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen reparatie-activiteiten aan geleverde producten verrichten, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van opdrachtgever.

 

Artikel 47

1. De garantie geldt niet:
- indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- indien opdrachtnemer in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert;
- indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
- indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
2. De garantie vervalt, indien:
- het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;
- opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten;
- opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals onder meer de in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering.

 

Artikel 48

1. Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen.
2. Voor onderdelen die niet zelf door opdrachtnemer zijn vervaardig, wordt niet meer garantie verstrekt dan door leveranciers van opdrachtnemer aan deze wordt gegeven.
3. Indien opdrachtnemer is verbonden producten te monteren c.q. te installeren, geldt de garantieverplichting te dien aanzien enkel, voor zover sprake is van ondeugdelijke montage c.q. installatie. In een dergelijk geval gaat de verleende garantie in op de dag dat de montage c.q. installatie naar het oordeel van opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, negen maanden na de aflevering in de zin van artikel 23.

 

Artikel 49

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtnemer uitsluitend gehouden tot nakoming van de garantieverplichting binnen Nederland.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 50

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in de voorgaande afdeling omschreven garantieverplichting.
2. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens de garantieverplichtingen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 51

1. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, welke voor opdrachtgever mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op opdrachtnemer terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk is.

 

Artikel 52

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke opdrachtnemer door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
2. Indien opdrachtnemer in de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in de opdrachtbevestiging verwijst naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten en het gebruik daarvan, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij opdrachtnemer schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis wordt gesteld. Alsdan zal opdrachtnemer de opdrachtgever nader informeren over de betreffende voorschriften.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging van leveringen (vertragingsschade).

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 53

1. Op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar opdrachtnemer is gevestigd.

 

Artikel 54

1. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van plaats waar opdrachtnemer is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 55

1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.