Inkoovoorwaarden
Veltkamp BV ®

Toepasselijkheid

Artikel 1

1.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (handels)transacties waarbij Veltkamp B.V. optreedt als koper van goederen en/of diensten van derden daaronder begrepen overeenkomsten tot uitvoering van werk.

1.2. Standaard(verkoop-)voorwaarden van de opdrachtnemer c.q. verkoper en/of afwijkingen van de inkoopvoorwaarden van Veltkamp B.V. gelden slechts indien deze voorwaarden schriftelijk door Veltkamp B.V. zijn aanvaard c.q. bevestigd.


Artikel 2

2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Veltkamp B.V. optreedt als koper van goederen.

2.2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden indien schriftelijk overeengekomen.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3

3.1. Een aanbieding is onherroepelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2. Een aanbieding geldt 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3. Indien een schriftelijke opdracht - conform de aanbieding - volgt op een aanbieding van verkoper, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Veltkamp B.V. die opdracht aan verkoper verzendt.

3.4. Indien een mondelinge opdracht - conform de aanbieding - volgt op de aanbieding, komt de overeenkomst tot stand op het moment van het verlenen van die opdracht. Bij zulk een mondeling aangaan vindt de uitvoering niet eerder plaats dan op het moment van verzending door Veltkamp B.V. van de schriftelijke bevestiging van de opdracht, behoudens wanneer Veltkamp B.V. aan verkoper een opdrachtnummer heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst.

3.5. Veltkamp B.V. heeft het recht wijzigingen en aanvullingen op de aanbieding aan te brengen. In dat geval komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop Veltkamp B.V. schriftelijke bevestiging van de opdracht overeenkomstig de gewijzigde dan wel aangevulde aanbieding opvangt, dan wel op het moment dat verkoper feitelijk begint met de uitvoering van de overeenkomst.

3.6. Verkoper is gehouden op verzoek van Veltkamp B.V. de opdracht schriftelijk te bevestigen. Verkoper is alsdan verplicht die bevestiging, tenzij schrifte­lijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen te doen plaatsvinden.

3.7. Bij de uitvoering van raamovereenkomsten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat Veltkamp B.V. de opdracht voor een (deel)levering binnen het kader van de raamovereenkomst verzendt.

3.8. Door Veltkamp B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst (ook voorafgaande aan het aangaan ervan) ter beschikking gestelde of door Veltkamp B.V. goedgekeurde bestekken, tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, onverschillig op welke wijze belichaamd, maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, deel uit van de overeenkomst.

 

Prijzen

Artikel 4

4.1. De prijzen zijn vast en luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro’s, exclusief omzetbelasting. Voor rekening van verkoper zijn de belastingen en heffingen die ter zake van de levering verschuldigd zijn.

4.2. De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de kosten van transport, inklaring, verzekering en verpakking, met uitzondering van leenverpakking.

 

Levering

Artikel 5

5.1. In dit artikel wordt onder levering mede verstaan een levering in gedeelten.

5.2. De levering moet plaatsvinden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.

5.3. Verkoper geeft onverwijld schriftelijk bericht aan Veltkamp B.V. zodra hij weet of vermoedt dat hij de overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Verkoper geeft daarbij de (mogelijke) oorzaken van de niet-nakoming aan. Alsdan zullen verkoper en Veltkamp B.V. overleggen op welke wijze de ontstane situatie tegemoet zal worden getreden, met dien verstande dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ter zake bij Veltkamp B.V. ligt, onverminderd de rechten die Veltkamp B.V. aan de wet en de overeenkomst kan ontlenen.

5.4. Indien Veltkamp B.V. - om welke reden, buiten afkeuring, dan ook - niet in staat is de te leveren goederen in ontvangst te nemen op het overeenge­komen tijdstip, geraakt Veltkamp B.V. niet in verzuim. Alsdan zullen de goederen voor risico van verkoper blijven en verkoper zal de goederen tegen een nader overeen te komen vergoeding als kenbaar eigendom (zulks in afwijking van artikel 7, lid 1) van Veltkamp B.V. bewaren, beveiligen en verzeke­ring ten genoegen van Veltkamp B.V.

5.5. Tijdens de opslag zal verkoper tegen een schrifte­lijk nader overeen te komen vergoeding alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit van de goederen te voorkomen.

5.6. Verkoper zal de te leveren goederen doen vergezeld gaan van alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de goederen naar behoren te kunnen gebruiken alsmede van eventuele inspectie-, beproevings-, keurings-, controle- en garantiebewijzen.

5.7. Verkoper zal de bij Veltkamp B.V. geldende veiligheids- en overige voor hem geldende huisregels in acht nemen. Veltkamp B.V. zal hem deze regels desgevraagd ter inzage geven.

5.8. Keuring, inspectie, controle en/of beproeving van goederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, houdt levering noch inontvangstneming noch risico-overgang in.

 

Verpakking en verzending

Artikel 6

6.1. De goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt en overeenkomstig de aanwijzingen van Veltkamp B.V. te zijn gemerkt.

6.2. Alle verpakking, met uitzondering van - als zodanig door verkoper gekenmerkte - leenverpakking, wordt op het moment van levering eigendom van Veltkamp B.V.,
Veltkamp B.V. kan van dit recht op eigendomsverkrijging afstand doen en verkoper verplichten tot terugneming van de verpakking.

6.3. Terugzending van leenverpakking en van verpakking waarvan Veltkamp B.V. de eigendom niet wenst, is voor rekening en risico van verkoper en geschiedt naar een door verkoper op te geven bestemming. Indien verkoper geen bestemming opgeeft, heeft Veltkamp B.V. het recht de goederen te zenden naar het adres van verkoper.

6.4. Verkoper is aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met het feit dat de verpakking niet voldoet aan het in lid 1 gestelde.

 

Eigendom en risico

Artikel 7

7.1. De eigendom van en het risico voor de te leveren goederen gaan over op het moment van levering, zodra de goederen op de overeengekomen plaats van levering door Veltkamp B.V. in ontvangst zijn genomen, zulks onverminderd het bepaalde in
artikel 12, lid 6.

7.2. In afwiking van het in lid 1 gestelde, gaat de eigendom van onderscheidene te leveren goederen over op het moment van aanbetaling van die goederen dan wel op het moment dat Veltkamp B.V. de eigendomsovergang verlangt en dat voorafgaat aan de levering. Verkoper zal alsdan de desbetreffende goederen merken als kenbaar eigendom van Veltkamp B.V. en Veltkamp B.V. vrijwaren tegen verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. De goederen zijn voor risico van verkoper tussen het moment van eigendomsovergang en feitelijke levering. Verkoper is verplicht de in de vorige zin bedoelde goederen tegen alle risico’s en voor zijn rekening te verzekeren.

7.3. Veltkamp B.V. heeft het recht, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van de eigendomsoverdracht te verlangen dat verkoper voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Veltkamp B.V. aanvaardbare bankinstelling, ter zekerstelling van de nakoming van de verplichting van verkoper.
 

Hulpmiddelen

Artikel 8

8.1. De door Veltkamp B.V. aan verkoper ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van Veltkamp B.V. door verkoper aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties, programmatuur, gereedschappen en overige middelen die op enigerlei wijze voor verkoper een ondersteunende functie hebben voor de te leveren goederen, blijven eigendom van Veltkamp B.V., dan wel worden eigendom van Veltkamp B.V. op het moment van aanschaffing of vervaardiging.

8.2. Verkoper is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom van Veltkamp B.V., deze in goede staat te houden en voor rekening van verkoper te verzekeren tegen alle risico’s zolang verkoper ten aanzien van die hulpmiddelen als houder voor Veltkamp B.V. optreedt.

8.3. De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel voor risico van verkoper.

8.4. Verkoper stelt de hulpmiddelen op eerste verzoek van Veltkamp B.V. aan Veltkamp B.V. ter beschikking doch uiterlijk op het tijdstip van de levering van de goederen waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.

8.5. Verkoper mag de hulpmiddelen alleen gebruiken ten behoeve en in het kader van de levering aan Veltkamp B.V., behoudens schriftelijke andersluidende toestemming van Veltkamp B.V.

8.6. Verandering aan of afwijking van de door Veltkamp B.V. ter beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Veltkamp B.V..

 

Wijzigingen

Artikel 9

9.1. Veltkamp B.V. heeft het recht, met inachtneming van redelijkheid en billijkheid, van verkoper wijzigingen in de aard en omvang van de geleverde goederen te verlangen. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat verkoper de overeenkomst, naar in redelijkheid mag worden aangenomen, niet zou zijn aangegaan indien hij vooraf met de wijzigingen bekend zou zijn geweest. Veltkamp B.V. doet schriftelijk opgaaf van de verlangde wijzigingen.

9.2. Binnen 14 dagen na verzending van de schriftelijke opgaaf als bedoeld in het vorige lid, deelt verkoper aan Veltkamp B.V. mede welke gevolgen de wijzigingen voor prijs en levertijd zullen hebben. Veltkamp B.V. heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de door verkoper gestelde prijs en levertijd voor Veltkamp B.V. niet aanvaardbaar zijn. Van het recht tot ontbinding van de overeenkomst zal Veltkamp B.V. niet op onredelijke
gronden gebruik maken. In geval van ontbinding zal Veltkamp B.V. aan verkoper alle redelijke kosten vergoeden die verkoper tot op dat moment in rechtstreeks verband
met de ontbonden overeenkomst heeft moeten maken.

 

Facturering en betaling

Artikel 10

10.1. De facturering vindt plaats aan het opgegeven factuuradres tegelijk met of onverwijld na de levering van de goederen, volledig gespecificeerd naar aantal en soort, onder vermelding van het opdrachtnummer, en overigens volgens de aanwijzingen van Veltkamp B.V.

10.2. Betaling onder aftrek van een eventuele kredietbeperking, vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, mits de goederen door Veltkamp B.V. in ontvangst zijn genomen en zij voor afloop van de genoemde termijn op goede gronden geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoeren van de overeenkomst. Betaling van de koopsom houdt in geen enkel opzicht afstand van enig recht in.

 

Kwaliteit en garantie

Artikel 11

11.1. Verkoper staat er voor in dat de geleverde goederen zijn zoals overeengekomen en derhalve, onder meer, nieuw zijn (tenzij schriftelijk anders overeengekomen), vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, voldoen aan relevante wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen.

11.2. Verkoper zal op de goederen een garantietermijn van ten minste één jaar van kracht doen zijn. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de rechten die Veltkamp B.V. aan de wet en de overeenkomst kan ontlenen. De overeengekomen garantie in deze termijn zal in ieder geval inhouden dat verkoper enig door Veltkamp B.V. binnen de garantietermijn schriftelijk bij verkoper gemeld gebrek zo spoedig mogelijk zal verhelpen, voor rekening van verkoper met inbegrip van de bijkomende kosten. Indien verkoper op grond van enige verplichting goederen of onderdelen daarvan heeft gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze goederen of onderdelen de volle garantietermijn
weer in werking treden.

 

Keuring, inspectie, controle en beproeving

Artikel 12

12.1. Keuring, inspectie, controle en/of beproeving door of vanwege Veltkamp B.V. kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering. Verkoper verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de goederen worden vervaardigd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de door Veltkamp B.V. gewenste keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen. Deze medewerking houdt ook in de verstrekking voor zijn rekening van de vereiste documentatie en inlichtingen.

12.2. Verkoper stelt Veltkamp B.V. op diens verzoek tijdig op de hoogte van het tijdstip waarop keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen kunnen plaatsvinden, zonder dat Veltkamp B.V. gehouden is deze daadwerkelijk op die tijdstippen te laten geschieden.

12.3. Verkoper is bevoegd bij de keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen aanwezig te zijn.

12.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen voor rekening van verkoper. Dit geldt eveneens voor herkeuringen, herinspecties, hercontroles en/of herbeproevingen.

12.5. indien bij keuring, inspectie, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Veltkamp B.V. dit aan verkoper schriftelijk (doen) melden. Deze melding geldt als ingebrekestelling. Daarbij zal Veltkamp B.V. verkoper in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn alsnog conform de opdracht te leveren. Indien verkoper van die gelegenheid geen gebruik maakt dan wel er niet in slaagt naar behoren te leveren, heeft Veltkamp B.V. het recht de opdracht zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Veltkamp B.V. heeft dit recht eveneens indien de levering naar haar aard of bestemming niet mogelijk of zinvol meer is.

12.6. In geval van afkeuring van de goederen tijdens of na de levering worden eigendom en risico geacht bij verkoper te zijn gebleven en derhalve nimmer op Veltkamp B.V. te zijn overgegaan.

12.7. Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, inspectie, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het in artikel 11 bepaalde, behoudt Veltkamp B.V. alle rechten die de wet en de overeenkomst aan deze tekortkoming verbinden.

12.8. Veltkamp B.V. heeft het recht de goederen voor rekening van verkoper te (doen) herstellen of te (doen) vervangen, indien na overleg met verkoper redelijkerwijs mag worden aangenomen dat verkoper niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen. Veltkamp B.V. kan van overleg afzien indien dringende omstandigheden Veltkamp B.V. daartoe nopen.

12.9. Indien keuring, inspectie, controle en/of beproeving door een onafhankelijke instantie worden verricht, is de uitslag daarvan bindend voor verkoper en Veltkamp B.V.. Dit is van overeenkomstige toepassing voor herkeuring, herinspectie, hercontrole en/of herbeproeving.

 

Geheimhouding

Artikel 13

13.1. Verkoper houdt alle informatie geheim die hij, al dan niet rechtstreeks, van of over Veltkamp B.V. heeft leren kennen en waarvan vaststaat dat deze vertrouwelijk van aard is dan wel waarvan hij de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoord te onderkennen.

13.2. Verkoper verplicht zich hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding of doet deze derden de door Veltkamp B.V. voorgelegde geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

13.3. Het is verkoper niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende documenten, als tekeningen, schema’s en dergelijke, te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan met schriftelijke toestemming van Veltkamp B.V..

13.4. Het is verkoper niet toegestaan door gezamenlijke ontwikkelingen van Veltkamp B.V. en verkoper tot stand gebrachte goederen en/of diensten zonder schriftelijke toestemming van Veltkamp B.V. ten behoeve van derden te gebruiken.

 

Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden

Artikel 14

14.1. Verkoper staat er voor in dat het gebruik door Veltkamp B.V., doorverkoop daaronder mede begrepen, van de door verkoper geleverde goederen of van de door hem ten behoeve van Veltkamp B.V. gekochte of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht of overig recht van derden. Voor zover op de te leveren goederen of hulpmiddelen een (intellectueel eigendoms-) recht van derden rust, draagt verkoper er zorg voor dat Veltkamp B.V. het gebruiksrecht verkrijgt zonder dat daar voor Veltkamp B.V. buiten de overeenkomen koopprijs extra kosten mee gemoeid zijn. Veltkamp B.V. heeft het recht op kosten van verkoper het gebruiksrecht rechtstreeks met de betrokken derde(n) overeen te komen.

14.2. Indien blijkt, dat het gebruik door Veltkamp B.V. als in lid 1 bedoeld inbreuk maakt of dreigt te maken op een (intellectueel eigendoms-)recht van derden, heeft verkoper de verplichting tot:
* ofwel vervanging van de desbetreffende goederen of hulpmiddelen door gelijkwaardige goederen die geen inbreuk maken op rechten van derden;
* ofwel het verkrijgen van een gebruiksrecht voor de desbetreffende goederen of hulpmiddelen;
* ofwel wijziging van de desbetreffende goederen of hulpmiddelen zodanig dat de inbreuk wordt opgeheven;
alles a) in overleg met Veltkamp B.V. en b) zonder dat voor Veltkamp B.V. buiten de overeengekomen koopprijs extra kosten ontstaan en c) zonder dat de gebruiksmogelijkheden beperkter zijn dan die van de oorspronkelijk te leveren goederen en/of hulpmiddelen.

14.3. Verkoper vrijwaart Veltkamp B.V. tegen aanspraken op vergoeding of boeten die voortvloeien uit enige inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en hij vergoedt Veltkamp B.V. alle schade die het gevolg is van enige inbreuk.

 

Reservedelen

Artikel 15

15.1 Verkoper is verplicht gedurende een naar verkeersopvatting voor de desbetreffende zaak redelijke termijn reservedelen voorradig te houden, ook indien de productie van die zaak inmiddels is beëindigd. Veltkamp B.V. zal van verkoper kunnen verlangen aan haar het tijdstip van beëindiging van de productie mee te delen.

 

Overdracht

Artikel 16

16.1. Het is verkoper niet toegestaan de rechten en verplichtingen die voor verkoper uit de overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veltkamp B.V.

16.2. Het is verkoper niet toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veltkamp B.V. Veltkamp B.V. heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

16.3. In spoedeisende gevallen en indien na overleg met verkoper redelijkerwijs mag worden aangenomen dat verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal of kan nakomen, is verkoper gehouden op verzoek van Veltkamp B.V. de uitvoering van de overeenkomst voor rekening en risico van verkoper geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, zonder dat zulks verkoper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst ontslaat. Veltkamp B.V. heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op kosten van verkoper rechtstreeks met door Veltkamp B.V. te kiezen derden overeen te komen.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 17

17.1. Verkoper is gehouden tot vergoeding van alle schade die Veltkamp B.V. lijdt door of in verband met de uitvoering door verkoper van de overeenkomst. De schadevergoedingsverplichting van verkoper strekt zich niet uit tot omzetschade en schade door productie-uitval, tenzij verkoper tegen de laatstgenoemde schade verzekerd is.

17.2. Verkoper vrijwaart Veltkamp B.V. tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als in lid 1 bedoeld. In dit lid zijn onder derden mede te begrijpen personeel van Veltkamp B.V. en zij die in opdracht van Veltkamp B.V. werkzaam zijn.

17.3. Verkoper is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s als in de vorige leden omschreven voldoende te verzekeren.

 

Verzekeringen

Artikel 18

18.1. Op verzoek van Veltkamp B.V. dient verkoper de polissen ter inzage te verstrekken van verzekeringen die verkoper op grond van eerdergenoemde bepalingen verplicht is af te sluiten.

18.2. Kan verkoper in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Veltkamp B.V. aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst doen gelden, dan dient verkoper ervoor te zorgen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Veltkamp B.V. geschieden; daartoe kan Veltkamp B.V. verlangen dat:
* verkoper de verzekeringsovereenkomst ten behoeve van Veltkamp B.V. afsluit, dan wel dat
* verkoper een eventuele verzekeringsaanspraak aan Veltkamp B.V. overdraagt, zulks ter keuze van Veltkamp B.V. Verkoper geeft aan Veltkamp B.V. een onherroepelijke volmacht een schade-uitkering in ontvangst te nemen.

18.3. Verzekering door verkoper leidt niet tot beperking van diens aansprakelijkheid noch tot mede-aansprakelijkheid van Veltkamp B.V..

 

Beëindiging

Artikel 19

19.1. Veltkamp B.V. heeft de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan verkoper, mits dit met opgave van voldoende gewichtige redenen geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving dient verkoper de uitvoering van de overeenkomst te staken. Veltkamp B.V. en verkoper zullen alsdan overleg plegen over de gevolgen van een zodanige beëindiging, met als uitgangspunt dat verkoper recht heeft op een redelijke vergoeding, niet bestaande in vergoedingen ter zake van productie-uitval en gederfde winst. Het in dit lid gestelde geldt niet voor de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3.

19.2. Indien verkoper tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst alsmede in geval van zijn faillissement of surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van verkoper, is verkoper van rechtswege in verzuim en heeft Veltkamp B.V. het recht a) de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan verkoper; b) betalingsverplichtingen op te schorten; c) de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van verkoper aan derden op te dragen, alles zonder dat Veltkamp B.V. tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd eventuele aan Veltkamp B.V. verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Veltkamp B.V. op volledige schadevergoeding.

19.3. Alle vorderingen die Veltkamp B.V. uit hoofde van dit artikel op verkoper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

19.4. Indien verkoper zich beroept op niet-toerekenbaar­heid van de tekortkoming, gelden lid 2 en lid 3 overeenkomstig.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 20

20.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen - tenzij de wet dwingend ander bepaalt - worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.

20.3. In afwijking van het in lid 2 gestelde, heeft Veltkamp B.V. het recht te bepalen dat het geschil door arbitrage wordt beslecht. In dat geval zal arbitrage plaatsvinden overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam.

20.4. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enig toekomstige internationale regeling inzake koop/verkoop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.