Disclaimer
Veltkamp BV ®

Privacy

Veltkamp B.V. respecteert de privacy van de bezoeker aan deze website. Desalniettemin moet de bezoeker aan deze website zich ervan bewust zijn dat Veltkamp B.V. genoodzaakt zal zijn om op verzoek van het Openbaar Ministerie, de Rechtbank of op verzoek van andere overheids- of wettelijke instanties door de bezoeker persoonlijke informatie te verstrekken.

Deze website kan links aan derden bevatten, waarvan de inhoud niet door Veltkamp B.V. is gecontroleerd. Veltkamp B.V. adviseert de bezoeker aan een dergelijke hyperlink de daarin opgenomen privacyverklaringen te controleren voordat hij/zij daarop de persoonlijke gegevens kenbaar maakt. De bezoeker mag er niet van uitgaan, dat het beleid van Veltkamp B.V. inzake de privacybescherming zich tevens richt op bedoelde andere websites.

Om het gebruik van deze website te verbeteren, maakt Veltkamp B.V. op beperkte schaal gebruik van zogenaamde ‘cookies’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies helpt Veltkamp B.V. bij het verbeteren en analyseren van het gebruik en internetverkeer op deze site. Cookies registreren alleen het internet protocol adres van de bezoekers. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over de bezoekers aan deze website.


Handelsmerken

Alle rechten (waaronder begrepen merkrechten, beeldrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op deze website en aangesloten websites van Veltkamp B.V. verstrekte informatie (waaronder logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Veltkamp B.V.. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden. Overtreding van deze voorschriften zal leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging door Veltkamp B.V..


Copyright

Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, beeldrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op deze website en aangesloten websites van Veltkamp B.V. verstrekte informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Veltkamp B.V.. Het is verboden het materiaal op deze websites te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Veltkamp B.V.. Overtreding van deze voorschriften zal leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging door Veltkamp B.V..


Disclaimer

Veltkamp B.V. beoogt met deze website de bezoekers daaraan informatie en service te verstrekken. Veltkamp B.V. tracht de informatie op deze website correct en zo nauwkeurig mogelijk te houden. De website kan desondanks fouten en/of tekortkomingen bevatten. Veltkamp B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Veltkamp B.V. dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en altijd toegankelijk is. Veltkamp B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de toegang en het gebruik van deze website.

Veltkamp B.V. garandeert niet dat de informatie verstrekt op deze website, die ofwel door Veltkamp B.V. zelf of in opdracht van Veltkamp B.V. door derden is vervaardigd aan de systeemeisen van de gebruiker voldoen en onafgebroken, tijdig, nauwkeurig of zonder fouten wordt ontvangen noch dat de website of de server gebruikt door Veltkamp B.V. vrij zijn van virussen, fouten en functioneel nauwkeurig zijn.


Juridische geschillen

Ieder meningsverschil ontstaan bij het gebruik van deze website of bij de interpretatie van de daarin verstrekte informatie is onderworpen aan Nederlands recht en zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
In het geval door toekomstige wetgeving of rechtspraak een of meerdere regels of condities in deze website anders moeten worden geïnterpreteerd of worden gewijzigd met als resultaat dat deze ongeldig zijn geworden, dan blijven deze regels of condities desalniettemin hun geldigheid behouden.