Veltkamp
Inspecties & Keuringen

Voor veilig en bedrijfszeker equipement

Volgens de normen en internationale regelgeving dienen spanbanden, spankettingen en hijsmaterieel voor het gebruik te worden gecontroleerd op mogelijke gebreken. Deze controle wordt uitgevoerd door de gebruiker.
Daarnaast zijn periodieke inspecties en keuringen vereist die moet worden verricht door een deskundige.

De minimale keuringstermijnen verschillen per land en kunnen uiteenlopen van 3-maandelijks tot eenmaal per 4 jaar.

De inspecties en keuringen zijn met name afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Dit moet worden beoordeeld per bedrijf, project of situatie en zijn vastgelegd in de risico-inventarisatie van een onderneming.

Voor de Offshore is wereldwijd de IMO-regelgeving van toepassing. Hierin is een minimaal keuringstermijn van 1 jaar aangegeven.

Hierbij wordt het materieel ook meteen geverfd of gekenmerkt in de IMO-jaarkleur van het betreffende keuringstermijn.

Maar ook hierbij geldt dat de werkelijk te hanteren termijn afhangt van de intensiteit van gebruik en de omstandigheden.
Bijvoorbeeld voor het transport van offshore windmolens worden sjorkettingen slechts eenmalig gebruikt vanwege de sterke aantasting door het zeewater, waardoor de spanners vast komen te zitten.

Werkwijze

Al het materieel, inclusief werkmaterieel als trappen, handgereedschap, et cetera, wordt geïdentificeerd, voorzien van een sticker of tag die naar wens van de klant voorzien van RFID (radio-frequency identification) en ingevoerd in het Equipment Data Management – Systeem van de klant of dat van Veltkamp.

Hier kunnen tevens alle documenten, handleidingen, verklaringen, rapporten en tekeningen in worden opgenomen.

Via het systeem van Veltkamp heeft de klant direct toegang tot dit systeem via de website. Hierdoor hebben onze klanten direct, altijd en overal de beschikking over alle beschikbare informatie.

Op basis van de risico-inventarisatie, gebruiksintensiteit, projecten, etc. wordt in overleg met de klant een planning opgesteld voor inspecties en keuringen.

  1. De gebruiker controleert de hijsmiddelen en sjormiddelen voor gebruik op mogelijke gebreken
  2. Hijsmiddelen moeten jaarlijks worden geïnspecteerd en onderhouden door een deskundige
  3. Verder moeten hijsmiddelen periodiek (kan verschillen per land) worden gekeurd door een daartoe opgeleid en gecertificeerd persoon

Afhankelijk van de situatie en deskundigheid, kunnen inspecties ook worden verricht door daartoe opgeleide gebruikers.

In specifieke situaties kunnen door de klant daartoe aangewezen medewerkers ook door onze keurmeesters worden opgeleid om inspecties zelfstandig uit te voeren. In die gevallen kan Veltkamp de periodieke keuringen verzorgen.

Uitgangspunt hierbij is dat de inspecties en keuringen waar mogelijk worden verricht op locatie.

 

Offshore

In geval van permanent offshore (rigs) wordt het materieel opgehaald in de betreffende werkhaven en vervolgens onderhouden, jaarkleur aangepast en gekeurd.
Hierbij is alles gericht een zo kort mogelijke verblijftijd onshore om voor een optimale beschikbaarheid.

In geval van zeetransport worden afspraken gemaakt over op basis van aankomst en vertrek. Hierbij zorgt Veltkamp er ook voor dat het materieel binnen het afgesproken tijdsraam weer beschikbaar is.

Industrie

Vaak gaat het hierbij om een combinatie van bedrijfsmiddelen als magazijnstellingen, hijsmiddelen onder de haak, hand- en elektrische takels.

Per onderdeel kunnen de keuringseisen en termijnen verschillen per land. In een aantal gevallen werkt Veltkamp hiertoe samen met geselecteerde lokale keuringsbedrijven en keurmeesters.

Militair

In een militaire organisatie gelden specifieke omstandigheden. Enerzijds wordt materieel zeer intensief belast en anderzijds kan materieel langdurig opgeslagen liggen voor wanneer het nodig is.

In het eerste geval is het uitgangspunt om diverse materieelbeheerders op te leiden en te trainen conform de militaire richtlijnen. Doel is dat in geval van oefeningen of uitzendingen er altijd medewerkers beschikbaar zijn die kunnen inspecteren, lading kunnen zekeren en onderhoud kunnen verrichten.

Vervolgens worden in de planning zoveel mogelijk eenheden en bases gecombineerd om de kosten voor het keuren te beperken. Desondanks kan ook tussentijds keuren kan aan de orde zijn na grootschalige oefeningen of actieve inzet.

In het tweede geval is een jaarlijkse of tweejaarlijkse inspectie voldoende, afhankelijk van de kwaliteit van opslag.
De minimale keuringsfrequentie dient echter te voldoen aan de betreffende landelijke regelgeving.

 

Doel

Om de continuïteit en veiligheid bij bedrijven en operaties te garanderen binnen het raamwerk van internationale en lokale regelgeving tegen minimale kosten en zo min mogelijk verstoring van processen en beschikbaarheid.

Kwaliteit keuringen

De veiligheidsfactor van kunststof hijsbanden en rondstroppen is 7 : 1. Dat wil zeggen dat de breuklast 7 x hoger is dan de toegestane werklast (WLL = Working Load Limit). Door de invloed van het zonlicht (UV) neemt de treksterkte in eerste instantie af en stabiliseert op een veiligheidsfactor tussen de 5 : 1 en 4 : 1, overeenkomstig ketting en staalkabel.

De levensduur van zowel kunststof als stalen hijsmiddelen wordt met name bepaald door overbelasting, spanningspieken, te hoge/lage temperaturen, zeewater, chemicaliën, slechte opslag en gebrek aan onderhoud.

Nog altijd heeft het keuren van hijs- en ladingzekeringsmiddelen bij veel gebruikers een achtergestelde positie, ondanks het veiligheidsaspect en de verlenging van de levensduur.

Ook wordt er nog altijd gekeurd door een ketting of kabel over te belasten tot 1,5 tot 2 x de WLL.
Volgens fabrikanten heeft dit een versnelde veroudering tot gevolg, en zegt het ook niet alles over de kwaliteit van de ketting.

Bijvoorbeeld als een ketting aan te hoge temperaturen is blootgesteld, moet hij worden afgekeurd omdat het staal zijn kwaliteiten verliest.
Maar vaak wordt dan op een trekbank toch nog net 1,5 à 2 x de WLL gehaald. De ketting wordt dan weer schoongemaakt, in de juiste kleur gespoten en vervolgens weer goedgekeurd.

Desondanks wordt deze trekmethode nog vaak toegepast. Dit niet alleen uit kostenoverwegingen, maar ook omdat de betreffende inspecteurs vaak niet of onvoldoende zijn opgeleid om NDT-methoden (niet-destructieve testen) als magnetisch-, penetrant-, UV- of wervelstroom onderzoek uit te kunnen voeren.